Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden bestaande uit twee ouders en twee leerkrachten. De MR is binnen de school het officiële orgaan dat leerlingen, ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. In de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) en het MR-reglement is de werking van de medezeggenschapsraad vastgelegd. De raad is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen in o.a. fusie of opheffing van de school, verandering van identiteit van de school, het formatieplan, het schoolplan, de vakantieregeling en andere beleidsmatige zaken die rechtstreeks te maken hebben met het onderwijs. De MR behandelt uitsluitend aangelegenheden die met school en onderwijs te maken hebben (onderwijs, huisvesting en personeel).

De medezeggenschapsraad bestaat in schooljaar 2023-2024 uit de volgende leden: Annika van der Plaat; oudergeleding (voorzitter); Dennie Meurs; oudergeleding (secretaris); Danielle Reiniers; personeelsgeleding (vice-voorzitter); Annelies Joris; personeelsgeleding (lid). De medezeggenschapsraad is te bereiken via MR@obsdeverhalentuin.nl.