Ouderraad

Onze basisschool kent een oudervereniging en een ouderrraad. 

De oudervereniging stelt zich ten doel de communicatie en de samenwerking tussen ouders / verzorgers en de school te bevorderen, in nauwe samenwerking met de leerkrachten, directie en medezeggenschapsraad. De vereniging beoogt de betrokkenheid, kennis en inzicht m.b.t. bepaalde thema's bij ouders / verzorgers te vergroten door o.a. het organiseren van thema-avonden. Uit de vereniging wordt een bestuur gevormd: de ouderraad. Deze vergadert vijf of zes keer per schooljaar samen met de directeur van de school. In deze overlegsituaties komen organisatorische aspecten ten aanzien van het onderwijs aan de orde, alsmede actviteiten waarbij de hulp van ouders gewenst is.

In schooljaar 2023-2024 bestaat de ouderraad uit de volgende ouders: Heida Visser (voorzitter), Monique Brinks (secretaris), Ilka Bryan (penningmeester), Anton Weekers, Lilian Konings, Angelina Beeren, Ruud Korsten en Vinay Narain. De ouderraad is te bereiken via OR@obsdeverhalentuin.nl.