Verlofaanvraag

De Leerplicht vangt aan op de eerste schooldag van de maand volgende op die, waarin het kind de leeftijd van 5 jaar bereikt. Extra verlof buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen is vanaf dan niet toegestaan. Er kunnen zich gewichtige omstandigheden voordoen waar verlof voor aangevraagd kan worden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden bedoeld die buiten de invloedssfeer van de ouders en kind vallen. Te denken valt aan bruiloft, uitvaart, verhuizing etc. 

Extra vrije dagen om eerder of langer op vakantie te kunnen gaan, worden niet als gewichtige omstandigheden aangemerkt. Eerder op vakantie vertrekken, later terugkomen van vakantie of een dagje weg tijdens schooltijd wordt luxe verzuim genoemd. Wij als school zijn verplicht om het luxe verzuim direct te melden bij leerplicht.

Verlof dient tijdig te worden aangevraagd bij de directie van school, door middel van het invullen van een verlofformulier. 

Klik hier voor meer informatie m.b.t. de verlofregeling en het aanvraagformulier.